Contacti amb nosaltres

C/ Higini AnglĂšs nÂș10 esc. izq. 3Âș2Âș.

43001 Tarragona, Tlf: 977 21 99 82

email: info@centremedicdental.es

AvĂ­s Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

Les presents condicions regulen l'ús del web que aquesta empresa ofereix als usuaris d'Internet. La seva utilització suposa per a l'usuari l'acceptació plena de les condicions generals comprometent-se a actuar de conformitat amb la llei. L'Usuari que contracti serveis a través d'aquesta web declara que és major d'edat (és a dir, té almenys 18 anys).

L'usuari es fa responsable de tractar de forma confidencial i adequada les contrasenyes que li poguessin ser designades per accedir a determinats espais de la Web, evitant l'accés a persones no autoritzades.
L'Usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d'aquest lloc web, sigui amb l'ús o no de contrasenyes, per l'Usuari o per tercers.
L'Usuari declara que tota la informació subministrada per ell, quan li sigui requerida durant l'ús del Web, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a tenir-la actualitzada.

ADQUISICIÓ DE PRODUCTES I / O SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB

L'Usuari, des d'aquesta pàgina web, té accés a informació sobre productes i / o serveis, i pot realitzar compres i / o reserves d'aquests productes i / o serveis.

La venda d'aquests productes i / o serveis a través d'aquesta web es durà a terme per Centre Medic Dental, les dades figuren al peu del present document.

Els fabricants i / o proveïdors d'aquests productes i / o serveis, quan aquests no siguin fabricats o proveïts directament per Centre Medic Dental, dins l'àmbit de les seves obligacions seran responsables enfront de l'Usuari del compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cada un dels productes i / o serveis que es compren o contracten, sense que Centre Medic Dental assumeixi obligació ni responsabilitat alguna respecte d'aquells productes i / o serveis que no presti directament.

PRIVACITAT

D'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic, així com a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de legislació aplicable, informem que la informació de caràcter personal rebuda a través d'aquesta pàgina web pot incorporar a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, autoritzant-se el tractament de la mateixa per a l'enviament d'ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemàtic), propi o de tercers, per i amb les limitacions establertes per la llei. < br />
L'Usuari queda informat del seu dret d'accés, rectificació, cancel · lació oposició, si escau, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei podent exercitar aquest dret, dirigint-se personalment o per escrit a la nostra adreça de correspondència.

L'ús de cookies (dades en format text que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari) s'associa únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible reconèixer als Usuaris registrats sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

DRETS D'AUTOR, MARQUES REGISTRADES I SOFTWARE

Tots els continguts d'aquest lloc web (incloent sense caràcter limitatiu textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i programari) estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel · lectual. Aquestes dades es troben allotjats per la seva visualització a la xarxa dins d'una base de dades multicompartida creada expressament per a aquesta tasca, i el propietari i autor únic és Dimensional Publications España SL Com propietària de la base de dades, ia causa de les característiques tecnicooperatives de la mateixa, Dimensional Publications España SL no lliurarà en cap cas les dades contingudes a empreses alienes a Centre Medic Dental Fullana, com tampoc a la pròpia Centre Medic Dental, limitant-se a la destrucció de les dades i continguts referents a la seva pàgina web a cas que Centre Medic Dental així ho requerís.

Tot el software utilitzat al lloc web de Centre Medic Dental, o dels seus proveïdors de programari, es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel · lectual.

Queda terminantment prohibit qualsevol altre ús del contingut d'aquest lloc web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibicióno representació total o parcial del mateix.

ÚS DE LA WEB

Aquesta Web és única i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d'explotació amb fins comercials o no. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il · legals o prohibits.

En particular, l'Usuari del lloc Web accepta que únicament utilitzarà el lloc web per a si i que els productes i / o serveis adquirits a través del lloc Web seran per a ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per actuar. L'Usuari no revendrà productes o serveis adquirits a través del lloc web a altres persones.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Centre Medic Dental ofereix aquesta web com es presenta, pot contenir imprecisions o errates. Centre Medic Dental no ofereix garanties de cap classe sobre el funcionament de la web, de la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos.

Dins de la web hi ha enllaços (links) a altres pàgines respecte dels quals Centre Medic Dental no té control i del contingut no es fa responsable.

La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs web no implica que promocioni, avali, garanteixi o recomani aquesta web. Els vincles o enllaços que inclou la web únicament són oferts com referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis o productes oferts des dels mateixos.

En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, Centre Medic Dental queda exonerada de qualsevol garantia, inclosa entre altres, la garantia de comerciabilitat i idoneïtat per a un fi determinat. Així mateix, no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar de l'ús d'aquesta web, inclosos els danys directes i indirectes.

Centre Medic Dental no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, actualizacióny precisió de dades o informacions sobre les ofertes, productes i / o serveis, preus, característiques i altres dades i informacions rellevants dels productes i / o serveis oferts a la web pels proveïdors i / o fabricants. De la mateixa manera, s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment o compliment defectuós per proveïdors i / o fabricants de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cada un dels productes i / o serveis que contractin a través del web

Si es derivessin deficiències en els productes i / o serveis contractats des de la web per circumstàncies no previsibles o no solucionables per Centre Medic Dental, o si fos impossible el compliment d'alguna de les prestacions pactades, el client renuncia a presentar qualsevol tipus de reclamació n contra Centre Medic Dental per aquestes deficiències o incompliments, llevat que quedi demostrada la falta de diligència professional.

legislació i JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre l'Usuari i Centre Medic Dental es regiran per la legislació espanyola. L'incompliment de totes o alguna de les presents condicions donarà lloc a la resolució de la relació contractual. Ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdiccióny competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la província en què es troba Centre Medic Dental.

Centre Medic Dental es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en aquest web, així com en aquestes Condicions Generals.
Centre Medic Dental
Direcció

AVÍS LEGAL

Centre Medic Dental vol donar a conèixer mitjançant el present text quins són els criteris i regles que segueix respecte a la utilització de les dades personals que qualsevol usuari, lliure i voluntàriament, faciliti a través de la seva pàgina web corporativa. També es pretén informar el nostre compliment de la Llei de la Propietat Intel · lectual (LPI) així com de la LSSI (Llei de les Societats de la Informació).

Centre Medic Dental ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desplegament. Els criteris i regles, és a dir, la Política de Protecció de Dades adoptada per Centre Medic Dental, poden variar amb el temps, a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris seguits per l'Agència de Protecció de Dades. Qualsevol canvi que pugui produir al respecte, serà comunicat a través d'aquesta pàgina.

Les dades obtingudes per Centre Medic Dental a través dels formularis existents a la seva pàgina web seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades i seran objecte de tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades és únicament la de realitzar una correcta gestiony prestació dels serveis oferts per Centre Medic Dental als seus clients i proveïdors.

L'emplenament de formularis o enviament de correus electrònics o altres comunicacions a la nostra web implica el consentiment exprés de l'usuari al tractament de les seves dades de caràcter personal per part de Centre Medic Dental.

Les dades personals proporcionades a Centre Medic Dental a través de la seva pàgina web no seran cedides a cap empresa, i només seran utilitzades per a complir les obligacions contractuals establertes amb els seus clients i proveïdors. < br />
Centre Medic Dental ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que emmagatzema i tracta. A més, Centre Medic Dental ha instal · lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir la confidencialitat de les dades, evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Qualsevol usuari que ho desitgi pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Dades de Caràcter Personal (LOPD ) i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l'enviament d'una sol · licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, en la qual se sol · liciti l'exercici d'aquells drets que desitgi a la nostra adreça postal, indicada clarament en la secció CONTACTE d'aquesta pàgina web. Aquest servei no tindrà cap cost per al sol · licitant.

Tota la informació i programes aquí recollits van destinats a l'efectiu compliment dels drets recollits en l'article 31 RD / 1/1996 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Propietat Intel · lectual (LPI) en especial referència l'article 31.2 LPI, i en concordança amb el que expressa l'article 100.2 d'aquesta mateixa llei.

Totes les imatges, marques, abreviatures, etc. a excepció del nostre logotip i marques pròpies, pertanyen al seu respectius propietaris i nosaltres només fem ús d'elles en qualitat de cita i / o com a expressió de l'actualitat, tal com autoritzen els Art 32 i 33 LPI.

Informem que el disseny, les fonts i les finestres exposades en aquest lloc web queden sotmesos als Drets d'autor i sota Copyright, reservant per tal virtut tots els drets i prohibint la seva reproducció total o parcial.

La finalitat principal de la LSSI suggereix un fitxer informatitzat de tractament de dades personals a nivell de la Xarxa a Espanya, que la Llei Orgànica de Protecció de dades en el Títol IV, capítol I defineix com Fitxers de Titularitat pública, ja que es tracta d'un fitxer informatitzat de dades personals a nivell de la xarxa que així mateix hauria d'estar controlat per l'Agència de protecció de Dades d'Espanya, ens independent de l'Administració.

Exposats els punts i per complir amb els requisits de la LSSI i sense ànim d'entorpir l'aplicació d'aquesta llei, els Webmasters d'aquest web enviarà la informació de les seves dades personals a tota persona o ens que tingui un interè s directe i lícit desenvolupant l'Art 4.1 de la Llei de protecció de dades. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites ; cites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Els Webmasters d'aquest web tracten així d'evitar la utilització no autoritzada de les seves dades personals per terceres persones emparant-se en la Llei de protecció de dades, i volen complir amb les obligacions de la LSSI.

Quan un usuari accedeix a aquesta pàgina web, l'ordinador on es troba allotjada aquesta pàgina web reconeix automàticament l'adreça IP que té assignada l'ordinador que realitza la connexió, el Diay l'hora la qual ha entrat, el Diay l'hora a la que ha abandonat la connexió, i per quines parts de la pàgina web s'ha mogut. Cal que l'ordinador on es troba allotjada aquesta web conegui aquestes dades de l'ordinador de l'usuari, perquè es pugui comunicar amb ell per enviar dades sol · licitades per l'usuari a través del navegador i que aquest pugui veure'ls en el seu pantalla. No és possible que d'aquesta forma Centre Medic Dental pugui conèixer les dades personals de l'usuari com per exemple el seu nom, adreça, telèfon, etc. si no ha estat el mateix usuari qui els ha proporcionat.

L'ordinador on es troba allotjada aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius que el servidor web envia a l'ordinador de l'usuari, però que no proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè li avisi a la pantalla que va a rebre una cookie. Si desitja més informació al respecte, haurà de consultar el menú d'ajuda del seu navegador. Si decideix que el seu ordinador no rebi les cookies que se li puguin enviar, això no impedirà que pugui accedir a la informació d'aquesta pàgina web.

Inici - Serveis - Equip - Promocions - La ClĂ­nica - Contacte
Disseny de pĂ gines web a Tarragona: Dimensional webs